2022 Kevin Harvick Rheem NASCAR Pit Crew Shirt. Medium (LARGE)